Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego Laboratorium Fotograficznego

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Korzystania z Internetowego Laboratorium Fotograficznego (dalej zwany "Regulaminem") zawiera podstawowe informacje dotyczące sposobu składania zamówień na usługi fotograficzne świadczone za pośrednictwem portalu www.foto.fobit.pl w szczególności sposobu zamówienia oraz odbioru odbitek zdjęć.
 2. Właścicielem serwisu Internetowego Laboratorium Fotograficznego (dalej zwanego ILF) jest firma Fobit z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 28, 89-100 Nakło nad Notecią.

 

§2 Warunki realizacji zamówienia

 1. Osoba korzystająca z serwisu ILF (zwana dalej Klientem) może złożyć zamówienie na wykonanie odbitek zdjęć za pośrednictwem serwisu  ILF jedynie po dokonaniu rejestracji.
 2. Zarejestrowanie się Klienta w systemie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem dostępnymi na stronie internetowej: www.foto.fobit.pl.
 4. Usługi fotograficzne realizowane za pośrednictwem serwisu ILF obejmują wykonywanie odbitek na papierze fotograficznym z plików zapisanych w formacie .jpg i przesłanych przez Klienta za pośrednictwem systemu ILF dostępnego na stronie internetowej serwisu www.foto.fobit.pl.
 5. Zamówienia składane w systemie ILF są wykonywane tylko przez Laboratorium Fotograficzne Fobit lub autoryzowane Studia Fotografii Cyfrowej związane umową współpracy z naszą firmą.
 6. Wszystkie zamówienia wykonywane są przy użyciu oryginalnych papierów i chemii Fujifilm na maszynach Fujifilm Frontier.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na adres e-mail podany w zamówieniu "Potwierdzenie złożenia zamówienia".
 8. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji:
  • w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących treści zamówienia,
  • w przypadku, gdy formularz rejestracyjny zostanie wypełniony niepoprawnie,
  • w przypadku, gdy otrzymane pliki są w jakikolwiek sposób uszkodzone,
  • w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia.

O odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany w sposób, o którym mowa w ust. 7, chyba że poinformowanie to nie będzie możliwe wskutek nieprawidłowego wskazania przez Klienta jego danych adresowych.

 

§3 Warunki doręczenia

 1. Po otrzymaniu "Potwierdzenie wykonania zamówienia" pocztą elektroniczną zamówione usługi fotograficzne będą, według wyboru Klienta:
  • wysłane na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres listem priorytetowym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • przygotowane do odbioru w Laboratorium Fobit w Nakle nad Notecią  przy ul. Dąbrowskiego 28.
 2. Klient jest zobowiązany do odbioru osobistego zamówienia w terminie 90 dni od otrzymania "Potwierdzenia wykonania zamówienia". Nieuzasadniona odmowa lub zaniechanie przyjęcia przesyłki oraz zaniechanie odbioru osobistego w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia.
 3. Koszty dostawy zostały szczegółowo określone w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej: www.foto.fobit.pl
 4. Serwis ILF nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej (forma dostawy: list priorytetowy), czy UPS.

 

§4 Czas realizacji zleceń

Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.

 

§5 Cennik i płatności

 1. Klient zapłaci za wykonane usługi wynagrodzenie zgodnie z wyceną zamówienia dokonaną na podstawie cennika znajdującego się na stronie www.foto.fobit.pl w momencie składania zlecenia.
 2. Klient może według swojego wyboru dokonać płatności w następujący sposób:
  • Płatność gotówką przy odbiorze zamówienia w Laboratorium Fobit przy ul. Dąbrowskiego 28 w Nakle nad Notecią,
  • Płatność "za pobraniem" (w przypadku przesłania wykonanych odbitek za pośrednictwem listu priorytetowego lub firmy kurierskiej)

 

§6 Przechowywanie prac

 1. Po realizacji zamówienia przesłane przez Klienta zdjęcia/pliki są usuwane z pamięci komputerów oraz z serwera obsługującego ILF w terminie 3 dni od momentu realizacji zamówienia.
 2. Zabronione jest wysyłanie wraz z zamówieniem zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób regulacje powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, oraz rozpowszechnianiu wizerunku osób, które nie wyraziły zgody na umieszczanie swojego wizerunku w ILF.

 

§7 Reklamacje

 1. Zakupione i dostarczone usługi i towary podlegają reklamacji w przypadku ich niezgodności z zamówieniem. Ewentualne reklamacje należy składać za pośrednictwem e-maila: lab@fobit.pl lub na adres: siedziby Laboratorium Fobit. Przy składaniu reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego produktu, na adres Laboratorium Fobit wraz z dowodem zakupu.
 2. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty pokrywa Klient.
 3. W przypadku przesyłek poleconych i za pobraniem, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez Klienta mimo stwierdzenia widocznych uszkodzeń opakowania oznacza brak zastrzeżeń, co do transportu.

 

§8 Prawa autorskie

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że posiada on wszelkie prawa autorskie do przesłanych materiałów i plików zdjęć.
 2. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich w wyniku zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta całą odpowiedzialność za to działanie ponosi Klient.
 3. W przypadku roszczeń związanych z prawami autorskimi zgłaszanymi przez osoby trzecie Klient zobowiązuje się jak najszybciej uregulować każdą sytuację sporną z osobami trzecimi i zwalnia firmę Fobit oraz powiązane z nim Studia z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z dysponowania i rozpowszechniania materiałów, których te prawa dotyczą.

 

§9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zarejestrowanie lub zalogowanie się Klienta w serwisie ILF jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133) podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych będzie firma Fobit z siedzibą w Nakle nad Notecią.
 3. Klient ma prawo wglądu w jego dane osobowe, prawo ich poprawiania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez firmę Fobit z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie należy składać w formie pisemnej na adres Fobit, ul Dąbrowskiego 28, 89-100 Nakło nad Notecią.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego a w przypadku gdy Klientem jest konsument także przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002 nr 141 poz. 1176), .
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w Laboratorium Fobit oraz  na stronie internetowej: www.foto.fobit.pl.

 webPhoto (1.5.1.347)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.